Naskladněné nové kousky, připravte si kávu a začněte prohlížet....

Poučení o právu na na odstoupení od smlouvy

 

 I. Právo odstoupit od smlouvy

 1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3.  Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou (kristova@konplott.com) nebo doručovací adresu prodávajícího (společnost dfg.FASHION s.r.o., se sídlem Čistovická 62, Praha 6, PSČ 16300 , identifikační číslo: 29032547). Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.Pro zjednoduššení Vaší žádosti můžete využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení zde).
 5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

II. Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 3. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. ZBOŽÍ MUSÍ BÝT VRÁCENO VČETNĚ ZLATÉHO ŠTÍTKU, KTERÝ OBSAHUJE KÓD A NÁZEV KOLEKCE. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.